POWIAT RÓWNYCH SZANS

  • Opowiadamy się za wszechstronną, partnerską i realną współpracą Powiatu z gminami w celu rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców.
  • Chcielibyśmy aby Powiat przejął funkcję lidera, inicjatora i koordynatora przedsięwzięć społeczno – gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb gmin. Prowadził konsultacje z gminami w zakresie planu przedsięwzięć inwestycyjnych i projektu budżetu powiatu.
  • Usprawnimy funkcjonowanie administracji powiatowej, będzie zorientowana na szybkie, sprawne i skuteczne załatwianie spraw mieszkańców. Politykę kadrową oderwiemy od polityki partyjnej i oprzemy o zasadę kwalifikacji i kompetencji, dającą szanse awansu młodym i zdolnym ludziom.
  • Pragniemy zwiększenia aktywności inwestycyjnej, szczególnie liczby wspólnych przedsięwzięć Starostwa Powiatowego oraz miasta Hrubieszowa i gmin powiatu hrubieszowskiego, zwłaszcza związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej. Przygotujemy wieloletni program budownictwa drogowego, pozyskiwania unijnych i krajowych środków na ten cel. Będziemy koordynowali inwestycje drogowe w skali powiatu.
  • Będziemy wspierali placówki oświatowo-wychowawcze w celu polepszenie jakości kształcenia oraz dostosowania ich do potrzeb współczesnego rynku pracy, wyrównywania szans w dostępie do kultury i technologii informacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej. Podejmiemy działania w kierunku reaktywacji Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie i rozbudowy bazy sportowej w ZS nr 1.
  • Będziemy wspierali sport szkolny, masowy i kwalifikowany. Zaangażujemy się w budowę krytej pływalni w Hrubieszowie.
  • Zamierzamy zwiększyć atrakcyjność turystyczną oraz promocję hrubieszowskich gmin poprzez umiejętne wykorzystanie ich bogatego dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego. Będziemy wspierać wspólne przedsięwzięcia gmin powiatu w zakresie tworzenia i rozbudowy infrastruktury turystycznej min. poszukiwanie możliwości uruchomienia niewielkiego wyciągu narciarskiego, wytyczenie szlaków spływów kajakowych po Huczwie i Bugu czy też tras rowerowych. Stworzymy Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej.
  • Chcemy poprawić funkcjonowania SP ZOZ w celu zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej, poprzez pozyskanie do pracy w szpitalu lekarzy specjalistów, umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz właściwe wykorzystanie sprzętu medycznego, bazy technicznej i lokalowej. Szczególną uwagę zwrócimy na potrzeby osób niepełnosprawnych. Będziemy dążyli do likwidacji barier architektonicznych, stworzenia odpowiednich warunków pracy oraz poprawy dostępu do rehabilitacji i edukacji leczniczej.
  • Zamierzamy wspierać organizacje pozarządowe z terenu powiatu, szczególnie działające w obszarze edukacji, kultywowania tradycji, sportu, turystyki i rekreacji w organizowaniu imprez promujących i integrujących środowisko lokalne.

Komitet Wyborczy Wyborców
Porozumienie i Rozwój 2018

Udostępnij tę stronę...