POROZUMIENIE KLUCZEM ROZWOJU

Szanowni Mieszkańcy!

Jesteśmy świadomi, że niektóre zadania przedstawionego przez nas programu dla Miasta mogą wydawać się komuś trudne do realizacji, ale rozmawiamy z mieszkańcami i znamy ich potrzeby.
Uważamy, że warto stawiać ambitne cele, których realizacja może trwać kilka lat i niewątpliwie będzie zależna również od licznych okoliczności zewnętrznych, ale doprowadzi do rozwoju miasta. Wiele przedsięwzięć udało się zrealizować w ostatnich czterech latach i należy je skutecznie kontynuować. W wielu projektach podpisane zostały już umowy. W przypadku innych projektów powstały ramy prawne i projektowe, a pozostała tylko ich realizacja. Przede wszystkim jednak powodzenie tego programu będzie zależeć od współpracy, pomysłowości, aktywności mieszkańców i władz samorządowych.
Gwarantujemy prowadzenie rozważnej i efektywnej polityki budżetowej dążącej do systematycznego zmniejszania zadłużenia miasta bez uszczerbku dla proponowanych inwestycji i działań.

1. Życie, zdrowie i rodzina

 • edukacja i profilaktyka dzieci w przedszkolach i szkołach, badania profilaktyczne dorosłych i seniorów
 • utrzymywanie wysokiego wskaźnika dostępności miejsc w przedszkolach, dalsze współfinansowanie funkcjonowania żłobków
 • dalsze inwestycje w infrastrukturę w szkołach podstawowych (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 zgodnie z opracowaną dokumentacją)
 • uruchomienie procedury poszukiwania partnerstwa publiczno-prywatnego w celu budowy nowych mieszkań socjalnych na terenie miasta, przystąpienie do programu Mieszkanie plus, utworzenie mieszkań chronionych
 • utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (Centrum Integracji Społeczne, Klub Integracji Społecznej, biuro porad obywatelskich)
 • rozszerzenie działalności świetlicy socjoterapeutycznej, utworzenie klubu młodzieżowego
 • kontynuacja doposażania lub budowy placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie miasta

2. Gospodarka i przedsiębiorczość

 • obniżka cen za wodę i ścieki
 • rozpoczęcie budowy krytej pływalni po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • kontynuacja modernizacji dróg i chodników we współpracy z innymi zarządcami, racjonalizacja sieci dróg celem sprawnego i efektywnego zarządzania
 • aktywne wsparcie mieszkańców miasta w realizacji programu „Czyste powietrze”
 • dalsza modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej
 • aktywne poszukiwanie inwestorów, kontynuowanie uczestnictwa w projekcie „Biznes Lubelskie” przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych przy obwodnicy, stworzenie nowych ofert inwestycyjnych
 • wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – rozpoczęcie prac nad kolejnymi uchwałami dotyczącymi ulg dla rodzimych przedsiębiorców, wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców w procesie tworzenia firm oraz wyrównanie szans dla osób młodych w celu wyhamowania migracji
 • poszukiwanie źródeł finansowania kolejnych instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltaika, pompy ciepła, farmy fotowoltaiczne)
 • rewitalizacja Sutek i zagospodarowanie deptaka w celu ożywienia gospodarczego i poprawy wizerunku śródmieścia (Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji)
 • realizacja polityki włączania nowych odbiorców do sieci miejskiej w celu zmniejszenia kosztów energii cieplnej

3. Polityka senioralna

 • stworzenie Miejskiej Długofalowej Polityki Senioralnej
 • wprowadzenie Miejskiej Karty Seniora, Telefonu Seniora, Komunikacji Miejskiej
 • kontynuacja funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku
 • poszukiwanie możliwości sfinansowania uruchomienia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów

4. Sport i rekreacja

 • rewitalizacja miejsc zielonych na terenie miasta
 • budowa nowych ścieżek rowerowych – z wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych – wyznaczenie profesjonalnych tras biegowych we współpracy, np. z Lasami Państwowymi (Dębinka)
 • rozbudowa istniejącej przystani kajakowej i zaadaptowanie w przestrzeń miejską naszej rzeki
 • wspieranie sportu szkolnego i kwalifikowanego zwiększenie środków na system stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej
 • skuteczne promowanie wielokulturowości miasta jako atutu do przyciągania turystów i rozwoju usług turystycznych

5. Kultura

 • utworzenie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, nowa siedziba dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • pozyskanie środków i rozpoczęcie remontu Hrubieszowskiego Domu Kultury oraz kina Plon zgodnie z istniejącym projektem
 • zapewnienie wsparcia organizacyjnego i finansowego dla działających klubów wolontariatu i dalsza aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi

6. Bezpieczeństwo

 • rozwój sieci pasywnego monitoringu miejskiego
 • programy profilaktyczne i edukacyjne np. w zakresie przeciwdziałania spalaniu śmieci, ochrony mienia, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, itp.
 • wydłużenie godzin działania latarni miejskich, szczególnie w miejscach wskazanych przez mieszkańców jako niebezpieczne, systematyczna wymiana oświetlenia na oszczędne technologie
 • stworzenie kolejnych aktywnych przejść dla pieszych
 • likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych
 • współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

7. Społeczeństwo obywatelskie

 • kontynuowanie bezpośrednich spotkań burmistrza i radnych z mieszkańcami w mieście
 • współpraca z wszystkimi organizacjami w procesie podejmowania decyzji i realizacji zadań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta – wprowadzenie systemu konsultacji społecznych przy podejmowaniu istotnych przedsięwzięć
 • wspieranie rozwoju e-administracji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii do komunikacji z mieszkańcami poprzez uruchomienie Platformy Konsultacji Społecznych – głosowanie online
 • uruchomienie Platformy Dialogu Społecznego – głos mieszkańca w ważnej sprawie zgłoszony on-line (pomysły, uwagi, problemy dotyczące naszego miasta)
 • realizacja założeń projektu Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa
 • stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania 3 instytucji: Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Kobiet przy Burmistrzu oraz Gminnej Rady Sportu
 • kontynuowanie inicjatywy budżetu obywatelskiego i zwiększenie środków na jego realizację, wyodrębnienie środków na stworzenie i uruchomienie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Komitet Wyborczy Wyborców
Porozumienie i Rozwój 2018

Udostępnij tę stronę...