JAK GŁOSOWAĆ

21 października 2018 r. wybieramy przedstawicieli do trzech szczebli samorządu oraz Burmistrza Miasta w wyborach bezpośrednich.  Wybory samorządowe są bardzo istotne dla naszej przyszłości, jednak są też nieco złożone.  W lokalu wyborczym dostaniemy aż 4 różne karty do głosowania:

  • na Wójta / Burmistrza
  • na Radnych Rady Gminy / Miasta
  • na Radnych Rady Powiatu Hrubieszowskiego
  • na Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego

Wybory odbywają się systemem większościowym w okręgach jednomandatowych do Rady Miasta i systemem proporcjonalnym do Rady Powiatu oraz Sejmiku Wojewódzkiego.  Wybieramy 15 radnych do Rady Miasta, więc Hrubieszów został podzielony na 15 okręgów wyborczych (granice okręgów wyborczych tutaj).

Hrubieszów jest też okręgiem w  wyborach do rady powiatu, przypada nam 5 mandatów.

Każdy wyborca w wyborach do Rady Miasta dysponuje JEDNYM głosem i oddaje go na JEDNEGO wybranego kandydata.  O wyborze decyduje liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, radnymi zostaną ci   kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów w swoim okręgu.  Jeżeli taką samą liczbę głosów uprawniającą do zdobycia mandatu uzyska dwóch kandydatów o wyborze zadecyduje losowanie.

W wyborach do Rady Powiatu i do Sejmiku Wojewódzkiego oddaje się po JEDNYM głosie, tylko na JEDNĄ listę określonego szczebla – powiatową i  wojewódzką,  stawiając znak “X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się na jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.  O wyborze radnych decyduje liczba  oddanych ważnych głosów na poszczególne listy kandydatów.  Podziału mandatów pomiędzy poszczególne listy dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na kandydatów danej listy, z tym, że  obowiązuje tzw.  próg wyborczy, to znaczy że w podziale mandatów będą uczestniczyły tylko te komitety, które uzyskały co najmniej 5 % ważnych głosów w skali powiatu lub województwa.  Mandaty przypadające danej liście uzyskują kandydaci, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów.  Jeżeli dwaj kandydaci z danej listy otrzymali równą, uprawniającą do uzyskania mandatu liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga kolejność umieszczenia nazwisk na liście.

W wyborach bezpośrednich – na Burmistrza, Wójta wyborca dysponuje JEDNYM głosem, który oddaje na JEDNEGO z  kandydatów-mamy nadzieję, że będzie to nasza kandydatka Pani MARTA MAJEWSKA.  Burmistrzem zostaje ten z kandydatów, który uzyska największą liczbę głosów i jednocześnie jego poparcie przekroczy 50 % ważnych głosów.  Jeżeli drugi warunek nie zostanie spełniony, po dwóch tygodniach odbędzie się druga tura wyborów, w której wezmą udział dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach i wzięcia odpowiedzialności za przyszłość naszej Małej Ojczyzny, nieobecni nigdy nie mają racji i prawa do krytyki.

Liczymy, że ocena naszego programu oraz kandydatów będzie tak wysoka , że wielu z nich zyska zaufanie i poparcie tak duże, że przypadną im mandaty radnych.  Jesteśmy przekonani, że tego zaufania nie zawiodą, a energią, pracą i zaangażowaniem udowodnią, że na to zaufanie zasłużyli.

Komitet Wyborczy Wyborców
Porozumienie i Rozwój 2018

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Udostępnij tę stronę...